Kafiye Çeşitleri

KAFİYE

Kafiye, en az iki mısra sonunda. anlamı ayrı, yazılışı aynı iki sözcük arasındaki ses benzerliğidir.

 

Kafiyenin sağladığı hususlar şunlardır:

  1. a) Her mısraın ahenkli bir durgu ile kesilmesini sağlar.
  2. b) Kafiye şiirin akılda kolayca kalmasını temin eder.
  3. c) Anlamca ilgisiz görünen mısraları kaynaştırır.
  4. d) Yeni fikirlerin bulunmasına katkıda bulunur.
  5. e) Şiire söyleyiş güzelliği kazandırır.

 

Kafiyenin şartları:

1-Mısra sonundaki sözlerin ses bakımından benzemesi, anlamın ayrı olması gerekir.

Yollarda kalan gözler

Yıllardır seni gözler

mısralarında birinci “gözler” gözün çoğul şeklidir; ikinci “gözler” ise gözlemekten geniş zamandır. Her ikisi de aynı anlama gelseydi redif olurdu.

2- Kafiyeler kesinlikle rediften sonra gelmezler.

Vardım ki bağ ağlar, bağban ağlar

Sümbüller perişan, güller kan ağlar

“Bağban” ve “kan” kelimelerindeki -an sesi kafiye, ağlar kelimesi ise rediftir. Şayet şiir “… ağlar kan”, “… ağlar bağban” diye bitseydi -an sesi kafiye olur; fakat ağlar sözcüğü redif sayılmazdı.

3- Bir kelimenin redif olabilmesi için kendinden evvel mutlaka bir kafiyenin bulunması gerekir. Görevi ayrı olan bazı ekler kendinden önce kafiye olmadığı için -aslında redif oldukları halde- kafiye sayılır.

Sultan Murat eydür gelsin göreyim

Nice kahramandır ben de bileyim

mısralarındaki “gör-` ve “bil-” fiil köklerinde benzer ses yoktur. Aynı mısralardaki -eyim ekinin görevi aynı olduğu için rediftir; fakat kendinden önce kafiye bulunmadığı için kusurlu olarak kafiye sayılır. Ya da sadece -e sesi yarım kafiye sayılıp -yim redif kabul edilir. Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Halk edebiyatı sözlü olduğu için r ve l sesinin kulağa birbirine yakın gelmesinden kaynaklanan bu tür kafiyeler halk şiirinde görülen bir husustur. Boğazdan çıkışına göre aynı grupta yer alan sesler arasında çok az da olsa kafiyenin varlığından söz edebiliriz.

4- Halk edebiyatında kalın sesliler (a, ı, u, o) ile ince sesliler (e, i, ü, ö) kafiyelendirilmiş olabilir.

Bakmaz mısın Karac’oğlan halına

Garip bülbül konmuş gülün dalına

Kadrin bilmeyenler alır eline

Onun için eğri biter menevşe (Karac’oğlan)

5- Kafiye ve rediflerin tespitinde Türkçe’deki yapım ve çekim eklerini iyi bilmek gereklidir.

6- Art arda gelen mısralar içinde birbirine benzeyen seslerin sık ve ahenk sağlayacak güzellikte kullanılmasına aliterasyon denir.

Ak sütünü emdiğim kadınım ana

Ak pürçekli, izzetli canım ana

Akar sularına kargımagıl

mısralarındaki ak sesinin tekrarı ile aliterasyon yapılmıştır.

7- Kafiyede aranan nitelik sesin benzemesidir. Yazılışı başka başka olan kelimeler, aynı sesi verdikleri takdirde kafiyeli olabilirler.

Birdenbire sıyrıldı gözümden çözülen bağ

Bir hâtıranın dağdaki yâdıydı bu membâ

beytinde “bağ” ve “membâ” kelimelerini telaffuz ettiğimiz zaman bağ kelimesindeki ğ sesi zayıftır, membâ kelimesini telaffuz ederken bağ kelimesinin sonundaki ğ sesine yakın bir ses çıkar. Bu çeşit kafiyeler ses bakımdan yarım kafiyeden daha hafif bir benzeyiştir.

8- Nesir cümlelerinde tekrar edilen seslere seci denir. Özellikle Divan nesrinde bulunur.

Gözlerin nuru, gönüllerin süruru; başımızın tacı, dil ehlinin miracı… gibi

9- Ayrıca uzun bir sesli (â, û, î) ile oluşan kafiyeler de uzun sesliler iki ses değerinde kabul edildiği için tam kafiye sayılır.

İstiklâl Marşı’nın fedâ, şühedâ, Hüdâ ve cüdâ kelimeleriyle biten dörtlüğünün kafiye şeması aaaa olduğu için kafiye -edâ ve -üdâ seslerinde değil -dâ sesindedir. Şemada aynı harf ile gösterilen kelimeler arasındaki ortak ses kafiye kabul edilir.

10 – Rûhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli

Değmesin ma‘bedimin göğsüne nâ-mahrem eli

Bu ezanlar -ki şehâdetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

mısralarında “emeli” kelimesi diğer mısralarda da aynen geçtiği için tunç kafiye sayılır. Tunç kafiyeleri zengin kafiye saymak yaygın bir görüştür. Birinci, ikinci ve üçüncü mısralardaki -i sesi redif değildir; çünkü dördüncü mısradaki “i” sesi iyelik -i’si değildir. Kafiye sadece üç mısrada olsa idi o zaman bu ek redif olurdu.

 

KAFİYE ÇEŞİTLERİ

 

1-Yarım Uyak (Kafiye) :

 

Üstümüzden gelen boran kış gibi            ————— a

Şahin pençesinde yavru kuş gibi             ————— a

Seher sabahında rüya düş gibi                ————— a

Çağırta bağırta aldı dert beni                   ————— b

 

‘gibi’ sözcüğü dörtlüğün ilk 3 mısraında yazılışları aynı, okunuşları aynı, görevleri aynı olduğundan REDİFTİR. Rediften önce gelen ses benzerlikleri ‘-ş’sesleridir.

 

Bir millet vardır ki,sade çamurdan,              ————— a

Onların gününü saymam ömürden.              ————— a

Bir dağ var,yarı altın,yarı demirden,             ————— a

Ondan öte uçar gider leylekler.”                  ————— b

(Karacaoğlan)

 

‘-den’ eki dörtlüğün ilk 3 mısraında yazılışları aynı, okunuşları aynı, görevleri aynı olduğundan REDİFTİR. Rediften önce gelen ses benzerlikleri ‘-r’ sesleridir.

 

Tanım: Mısra sonlarındaki ses benzerliği bir sesten meydana geliyorsa YARIM KAFİYEDİR.

 

2- Tam Uyak (Kafiye) :

 

On atlıya karar verdim yaşını            ———– a

Yenice sevdaya salmış başını           ———-  a

El yanında yakar gider kaşını            ———– a

Tenhalarda gülüşünü sevdiğim.         ———– b

 

‘-ını’ ekleri yazılışları ve görevleri aynı eklerdir. Rediftir. ‘-aş’ sesleri her 3 mısrada da benzeştiğinden tam kafiyedir.

 

Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum,

……..

Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum.

 

‘-ıyorum’ ekleri yazılışları ve görevleri aynı eklerdir. Rediftir. ‘-an’ sesleri her iki mısrada da benzeştiğinden tam kafiyedir.

 

Tanım: Kafiyeli mısra sonlarında bulunan iki ses benzeşmesine TAM KAFİYE denir.

 

3-Zengin Uyak (kafiye) :

 

Miskin Yunus biçareyim            ———-

Baştan ayağa yareyim              ———-

Dost ilinden avareyim               ———-

Gel gör beni aşk neyledi           ———-

 

 

‘-yim’ ekleri yazılışları ve görevleri aynı eklerdir. Rediftir. ‘-are’ sesleri her üç mısrada da benzeştiğinden zengin kafiyedir.

 

Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden,

……

Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden….

 

‘-den’ ekleri yazılışları ve görevleri aynı eklerdir. Rediftir. ‘-erin’ sesleri her iki mısrada da benzeştiğinden zengin kafiyedir.

 

Tanım: Mısra sonlarındaki kafiyeli sözcükler arasında iki ses benzeşiyorsa zengin kafiyedir.

 

4-Tunç uyak (kafiye) :

 

Çınla ey çoşkun deniz,kayalıklarda çınla!

Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla.

 

Tanım: Mısra sonlarındaki bir sözcük diğer mısra sonundaki kelimenin içinde tüm sesleriyle yer alıyorsa TUNÇ KAFİYEDİR.Çınla saçınla

 

5-Cinaslı Uyak (Kafiye) :

 

Kendin çöz kendin tara                           

Değmesin el başına                                

Ben yarime kavuştum

Darısı el başına                                        

 

Bağ bana

Bahçe sana bağ bana

Değme zincir kar etmez

Zülfün teli bağ bana

 

Su akar güldür güldür

Gel de yar beni güldür

 

Gül açsın dudağında gülüver

Bana n’olur açılan her gülü ver

 

Niçin kondun a bülbül

Kapımdaki asmaya?

Ben yarimden ayrılmam

Götürseler asmaya.

 

Tanım: Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları farklı kelimeler cinaslı kafiyeyi oluşturur.

 

Yorum yapın

avatar